Bestsellery

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument (Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.e-wedlina.pl. (dalej zwanego Sklepem).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Sklepu są Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. - 33-395 Chełmiec, ul. Węgrzynek 50 (dalej określane także jako Właściciel).
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) pod adresem iod@szubryt.pl.
 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 7. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w szczególności:
  • rejestracji w Sklepie;
  • zawierania umów, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;
  • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dokonywania analiz;
  • wypełniania zobowiązań Właściciela, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie umów oraz funkcjonowania Sklepu;
  • publikacji Treści.
 1. W celu:
  • Rejestracji w Sklepie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, nr telefonu kontaktowego, adres IP, pliki cookies;
  • zawierania umów, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres, nr zamówienia, nr telefonu kontaktowego, adres IP, pliki Cookiem, inne dane podane przez Właściciela w Sklepie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
  • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla tworzenia raportów i analiz – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;
  • wypełniania zobowiązań Właściciela, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie umów oraz funkcjonowania Sklepu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt. 8 b oraz nr rachunku bankowego;
  • w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  • zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Właściciela lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
 1. Dane Osobowe zbierane w Sklepie będą przechowywane maksymalnie przez okres wynoszący 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania związanego z umową zawartą w Sklepie, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
 2. Podanie Danych Osobowych w Sklepie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Właściciel nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.
 3. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poprofilowane
 4. Właściciel informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu, które umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  • dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,
  • personalizację przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
 1. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Właściciel oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi informatyczne, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem, prawne, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 6. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 18, które na zlecenie Właściciela przetwarzają Dane Osobowe.
 7. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 8. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 9. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  • stosuje środki zapewniające: zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  • stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Właściciela.
 1. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 2. Każdy Klient ma prawo:
  • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych (dot. zgody).
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 24 należy skontaktować się z Właścicielem pod adresem mail: administrator@e-wedlina.pl
 2. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Sklepie wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.
 4. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.
 5. Właściciel oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu i w tym celu:
  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  • stosuje środki zapewniające: zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików 24 zawierających wirusy należy zgłaszać Właścicielowi na adres mail: administrator@e-wedlina.pl
 2. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.